Opracowanie treści i foto: Włodzimierz Jankowski


Gatunki obszarów morenowych:
Gatunki obszarów podmokłych:
Przegląd bioróżnorodności
Gatunki - najciekawsze w NPK
flora i fauna


Gatunki są podstawowymi elementami wszystkich struktur układów przyrodniczych. Z przyczyn oczywistych byłoby niemożliwe przedstawienie tutaj kompletnych list gatunków fauny i flory z ich, chociażby pobieżnym opisem. Listy takie objęłyby łącznie ponad 2000 gatunków.
Wydaje się natomiast celowe - ukazanie wybranych, najciekawszych gatunków roślin i zwierząt Parku. Gatunków charakterystycznych dla poszczególnych typów ekosystemów, ale też rzadkich i zagrożonych. A również - atrakcyjnych ze względu na swój wygląd.

Gatunki ekosystemów Zatoki Puckiej:
Gatunki siedlisk piaszczystych (plaże, wydmy, bory wydmowe)


www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX