Opracowanie treści i foto: Włodzimierz JankowskiUżytki ekologiczne

Dotychczas tą formą ochrony objęto na terenie Parku zespół wydm (białych i szarych) w sąsiedztwie Helu (powierzchnia użytku 67,1 ha, Nr 209/1999). Obecnie przygotowywany kompleks wilgotnych łąk i szuwarów koło Jastarni - tzw. Torfowe Kłyle.

Proponowane do objęcia ochroną są również obszary:
  • Żarnowczysko w Jastrzębiej Górze
  • Wierzchucińskie Błota - jedno z najbogatszych na Pomorzu stanowisk długosza królewskiego
  • Źródła Roztoka - obszar źródliskowy strumienia Białogórska Struga
  • Białogarda - fragment boru sosnowego na wydmie koło miasta Białogóra
Hallerówka Władysławowo
Hallerówka Władysławowo
Hallerówka Władysławowo
Ochrona przyrody
Nadmorski Park Krajobrazowy

Utworzony w postaci formalnoprawnej jako czwarty z kolei park krajobrazowy w Polsce, w styczniu 1978r. Obejmuje powierzchnię 18804 ha ( w tym lądową 7452 ha), otulina zajmuje 17540 ha.
Dyrekcja Parku mieści się przy ul. ks. Merkleina 1, (tel. 674-06-85) we Władysławowie.

Tereny lądowe Parku obejmują obszary rozciągające się wzdłuż wybrzeża od Białogóry do Helu i wzdłuż Zatoki Puckiej od Władysławowa do Mechelinek (w gm. Kosakowo). Park zajmuje zatem tereny wchodzące w skład i zahaczające o wszystkie 7 gmin powiatu puckiego. Są to gminy w Helu, Jastarni, Kosakowie, Krokowie, miasto Puck, gmina Puck, miasto Władysławowo. Łączna długość wybrzeża wraz z Półwyspem Helskim nawiązuje ściśle do linii brzegowej II Rzeczypospolitej. Znaczne zróżnicowanie krajobrazu Parku cechuje się obecnością wszystkich czterech typów krajobrazu nadmorskiego w Polsce. Są tu obecne: wybrzeża klifowe (Kępa Pucka - Osłonino - Żelistrzewo - Puck; Kępa Swarzewska - Swarzewo - Chłapowo - Rozewie - Jastrzębia Góra), wydmowe (okolice wsi Rewa - wybrzeża Półwyspu Helskiego - Mierzeja Kaszubska od Karwi do Białogóry) i zalewowe (ujściowy odcinek rzek Redy i Płutnicy oraz tzw. Słone Łąki we Władysławowie). Krajobraz nizinno - torfowiskowy występuje w obrębie rezerwatu Bielawa i obejmuje torfowisko wysokie typu atlantyckiego, najbardziej wysunięte na wschód w Europie. Zasady gospodarki przestrzennej w Parku ujęte są w Rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego z 1998 roku oraz przygotowywanym planie ochrony Parku. Plan omawia jednostki kulturowo- krajobrazowe oraz możliwości i dopuszczalne formy gospodarowania w ich obrębie.


Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazy obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o dużym bogactwie i zróżnicowaniu ekosystemów. Teren omawianego opracowania obejmuje Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmującego w powiecie puckim 9394 ha. Rozpościera się on poprzez tzw. Mierzeję Kaszubską, Równinę Błot Przymorskich do Kępy Ostrowskiej i części Kępy Żarnowieckiej. Występują tu ekosystemy na siedliskach piasków wydmowych od roślinności wydmowej do nadmorskich borów, ekosystemy na torfach od łąk do torfowisk atlantyckich i borów bagiennych, ekosystemy na glinach morenowych od muraw ciepłolubnych i roślinności klifowej do lasów bukowych i wreszcie ekosystemy na glebach aluwialnych, nadmorskich z roślinnością halofilną.
W strefie otuliny Parku częściowo rozpościera się obszar chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej. Obejmuje on część Kępy Puckiej i sandru piaśnickiego. Jest to jednocześnie obszar źródliskowy rzek płynących przez teren Parku i uchodzących do morza: Piaśnicy, Czarnej Wdy, Gizdebki.
www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX