Opracowanie treści i foto: Włodzimierz JankowskiGmina Kosakowo
Na terenie gminy znajduje się obszar przygotowywanego do objęcia ochroną rezerwatu Mechelińskie Łąki o powierzchni ponad 113 ha. Ma on chronić szatę roślinną halofilnych i torfowiskowych łąk oraz niskich, nadmorskich wydm (bogate stanowisko mikołajka nadmorskiego). Jest również ostoja ptaków rangi krajowej.

Ochrona przyrody
Rezerwaty przyrody

Gmina Krokowa
Znajduje się tu aktualnie 8 rezerwatów, część dziewiątego sięga do dwóch sąsiednich gmin. W granicach Parku znajdują się trzy rezerwaty: Białogóra, Widowo i Piaśnickie Łąki.

Białogóra (rez. florystyczny utworzony w 1972 roku, powierzchnia 55,75 ha) położony w bezpośrednim sąsiedztwie morza na wschód od miejscowości Białogóra. Podlegają tu ochronie zbiorowiska roślin typu atlantyckiego (wrzosowiska torfowiskowe) w mozaice z płatami nadmorskiego boru bagiennego, który otacza dwa rozległe obniżenia terenu na zapleczu wydm. Wśród rzadkich gatunków można tu spotkać np.: wrzosiec bagienny, woskownicę europejską, ponikło wielołodygowe, rolestnicę podługowatą. Obecne stanowisko lęgowe żurawia.
Widowo (rez. leśny, utworzony w 1999 roku, pow. 97,10 ha) położony w zalesionym przymorskim pasie wydmowym na wschód od miejscowości Dębki. Ochronie podlega tutaj fragment wybrzeża morskiego z zespołem form wydmowych (wały i pagóry wydmowe, wydmy paraboliczne, niecki i rynny deflacyjne wraz z interesującymi zbiorowiskami leśnymi (lasy dębowo-sosnowe i bory nadmorskie). W stadiach rozwojowych boru nadmorskiego występują stanowiska wielu rzadkich gatunków roślin objętych ochroną gatunkową.
Piaśnickie Łąki (rez. florystyczny, utworzony w 1959 roku, powierzchnia 56,23 ha). Ochronie podlega najlepiej zachowany fragment zmienno-wilgotnych łąk w widłach Piaśnicy oraz jej starorzecza z urozmaiconą mozaiką roślinności nieleśnej i leśnej (lasy głównie brzozowo-dębowe). Znajdują się tu stanowiska rzadkich w skali regionu i kraju gatunków roślin, np. mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, turzyca Hosta, turzyca Buxbauma, turzyca Hartmanna, podkolan biały, okrzyn łąkowy, fiołek mokradłowy i inne. Jest to jeden z najcenniejszych rezerwatów w województwie.

Pozostałe rezerwaty położone są w leżącej na terenie gminy otulinie Parku: Woskownica Bielawskiego Błota, Moroszka Bielawskiego Błota, Babnica i Zielone.

Woskownica Bielawskiego Błota (rez. florystyczny, utworzony w 1977 roku, powierzchnia 33 ha). Ochronie podlega fragment torfowiska Bielawskie Błota z liczną populacją woskownicy europejskiej - krzewu o zasięgu atlantyckim występującym w wąskim pasie przymorskim.
Moroszka Bielawskiego Błota (rez. florystyczny, utworzony w 1977 roku, powierzchnia 8,4 ha). Ochronie podlega reliktowe stanowisko maliny moroszki - gatunku borealno-arktycznego na torfowisku Bielawskie Błota. Jedno z nielicznych miejsc występowania tego gatunku w województwie. Obecnie moroszka występuje poza rezerwatem.
Babnica (rez. leśny, utworzony w 1996 roku, powierzchnia 2,04 ha). Rezerwat położony na zachód od miasta Białogóra. Ochronie podlega fragment czoła wydmy parabolicznej porośniętej naturalnym starodrzewiem dębowo-bukowym, porastającym w przeszłości tereny wydmowe, zanim został wyparty przez bory sosnowe. Jest to więc stanowisko o charakterze reliktowym. Znajdują się tu również stanowiska prawie 60 gatunków porostów nadrzewnych, w tym wielu chronionych. Obiekt wymaga powiększenia.
Zielone (rez. florystyczny, utworzony w 1983 roku, powierzchnia 17,08 ha). Ochronie podlega najbogatsze w województwie stanowisko wiciokrzewu pomorskiego oraz fragmenty brzeziny bagiennej i lasów brzozowo-dębowych. W sąsiedztwie nie objęty ochroną płat boru bagiennego. Wiciokrzew pomorski - gatunek atlantycki, występuje tutaj we wszystkich warstwach roślinności, tworząc miejscami zwarty, gęsto splątany gąszcz.


Gmina Puck
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty. W granicach Parku leży rezerwat Beka, w granicach otuliny, wchodząc na obszar dwóch innych gmin - Bielawa.

Beka (rez. faunistyczny, utworzony w 1988 roku, powierzchnia 193,01 ha). Ochronie podlega ostoja ptaków obejmująca ujściowy odcinek rzeki Redy - z silnie zabagnionymi łąkami i szuwarami. Znajdują się tu stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, np. jedno z dwóch w województwie miejsce występowania tłustosza zwyczajnego. Zbiorowiska roślinne tworzą dużą mozaikę bagien, łąk i niskich, przymorskich wydm. Liczne gatunki ptaków, w tym rzadkie - siewkowate. Jeden z najcenniejszych rezerwatów w województwie. W rezerwacie wytyczona jest ścieżka dydaktyczna.
Bielawa (tez. torfowiskowy, utworzony w 1999 roku, powierzchnia 680,21 ha). W granicach rezerwatu znalazły się obszary leśne, wody i bagna położone na terenach gmin Pucka, Krokowej i Władysławowa. Ochronie podlega torfowisko wysokie typu atlantyckiego z charakterystyczną roślinnością i cenną florą. Jednocześnie jest to ostoja ptactwa wodno-błotnego: jedyne miejsce występowania łęczaka (kilka par) w kraju, obecność sowy błotnej, występowanie lęgowisk żurawia (kilkaset osobników). Spośród ssaków stwierdzono tu występowanie jelenia, borsuka i sporadycznie łosia. Na terenie rezerwatu wytyczono ścieżkę dydaktyczną.


Miasto Władysławowo
W granicach miasta znajdują się dwa rezerwaty leżące również w obrębie granic Parku: Przylądek Rozewie i Słone Łąki. W granicach administracyjnych miasta leży też fragment rezerwatu Bielawa.

Przylądek Rozewie (rez. krajobrazowy, utworzony w 1957 roku, powierzchnia 12,17 ha). Rezerwat obejmuje fragment Pobrzeża Kaszubskiego w obrębie Kępy Swarzewskiej - będącej jednocześnie najdalej na północ wysuniętym punktem terytorium Polski (54o50`N). Teren ten był tradycyjnie ważnym od dawnych czasów miejscem strategicznym i ostrzegawczym (tradycja ogni i latarni morskich). Obecna latarnia należy do najstarszych na Wybrzeżu (również Muzeum Latarnictwa). Ochronie podlega krajobraz wybrzeża klifowego porośniętego lasem mieszanym z udziałem buka, o bogatym runie. Występuje tu m.in. jarząb szwedzki - gatunek chroniony. Obszar rezerwatu stanowi również ważny punkt na szlaku ptasich przelotów. W obrębie i wokół rezerwatu wytyczono ścieżkę poznawczą.
Słone Łąki (rez. solniskowy, utworzony w 1999 roku, powierzchnia 27,76 ha). Rezerwat położony na terenach zalewowych zachodniego krańca Zatoki Puckiej. Ochronie podlegają halofilne (słonolubne) łąki, użytkowane pastwisko należące do kilku zbiorowisk roślinnych. Znajdują się tu najcenniejsze zbiorowiska halofilne w Polsce. Są one miejscem występowania takich rzadkich gatunków jak: sit Gerarda, jarnik solankowy itp. Na łąkach i przyległym akwenie Zatoki, w okresie przelotów, można spotkać duże stada ptaków wodnych. W obrębie granic miasta i Parku położone są również tereny trzech projektowanych rezerwatów przyrody (przygotowane w 2000 roku do objęcia ochroną): Dolina Chłapowska, Lisi Jar i Rosettowe Buki.

Dolina Chłapowska (inaczej Rudnik, powierzchnia 24,79 ha). Rozległa i głęboka dolina erozyjna wycięta w północnej krawędzi Kępy Swarzewskiej. Obszar niezwykle interesujący pod względem krajobrazowym (deniwelacje terenu do 45 m, strome stoki), geologicznym (dawna kopalnia węgla brunatnego z poł. XIX wieku, wywierzyska wód podziemnych) i florystycznym (stanowiska interesujących gatunków flory - pierwiosnka lekarska, skalnica ziarenkowata, jaskier kaszubski) i roślinności (zbiorowiska z udziałem żarnowca, rokitnika, towniny, głogu i jałowca). Obszar niezalesiony - otwarty krajobrazowo.
Lisi Jar (inaczej Rosettowe Buki, powierzchnia 2,99 ha). Rozległa i głęboka dolina erozyjna położona między Jastrzębią Górą a Rozewiem. Obszar zalesiony lasem bukowym. Miejsce o znaczeniu historycznym - znane z obecności Zygmunta II Wazy.
www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX